Bản quyền phần mềm từ điển AMD duy nhất thuộc về tác giả Đặng Quang Minh.

Trong quá trình biên soạn phần mềm từ điển AMD chúng tôi đã sử dụng chủ yếu các nguồn sau:

  • Chúng tôi đã chủ yếu dựa vào quyển từ điển The Pocket Oxford Dictionary (NXB Văn Hóa Thông Tin) để biên soạn phần từ điển Anh-Anh-Việt
  • Để làm các phần từ điển Anh-Anh (AmericanHeritage, Therausus, WordNet …), chúng tôi sử dụng website http://www.answers.com/
  • Ngoài ra các websites http://tratu.baamboo.com/http://dict.leo.org/ cũng là những nguồn thông tin rất hữu ích
  • Để biên soạn phần từ điển Việt-Anh chúng tôi đã chủ yếu tham khảo sách Từ điển Việt-Anh của tác giả Lê Khả Kế (NXB Thế Giới)