AMD Sentences
Sentences:
/47
(Ấn PREV và NEXT để chuyển từ cùng ký tự. Ảnh sẽ được tự động chuyển tiếp sau 1 phút hoặc bạn ấn << và >> để chuyển xem ảnh)